MAP AND ATLAS PRODUCT SERIES

Ediční řada M·A·P·S· (Map and Atlas Product Series) je určena k podpoře publikační činnosti pracovníků a studentů Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci ediční řady je možné prezentovat výsledky dosažené při vědecké činnosti a studiu na PřF UP ve formě mapy, souboru map nebo atlasu (v analogové či digitální formě). Všechny tituly vydává Univerzita Palackého v Olomouci prostřednictvím svého vydavatelství. Rukopisy procházejí oponentním řízením dvěma nezávislými oponenty.

M·A·P·S· Series (Map and Atlas Product Series) is intended to support the publishing activities of employees and students of the Department of Geoinformatics, Faculty of Science, Palacky University in Olomouc. Within the series, it is possible to present the results achieved during scientific activities and studies at the Faculty of Science, UP, in the form of a map, a set of maps or an atlas (in analogue or digital form). Palacký University publishes all titles in Olomouc through its publishing house. Manuscripts go through opposition proceedings by two independent opponents.

Členové ediční řady

Editorial board

  • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (chairman, UP Olomouc),
  • Mgr. Radek Barvíř, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
  • RNDr. Luboš Bělka, Ph.D. (Vojenský hydrometeorologický a geografický úřad v Dobrušce)
  • doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (VŠCHT Prague),
  • doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (UK Bratislava),
  • RNDr. Ladislav Plánka, CSc. (Czech Cartographic Association),
  • Mgr. Jan Ptáček (Kartografie Praha, a.s.)
  • Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. (Univerzity of Pardubice),
  • Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (MU Brno),
  • RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. (UP Olomouc).


ADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin